Statut Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Historyczne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

2. Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Towarzystwo może powoływać oddziały i koła. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną.

 

§ 4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

§ 5

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisami: „Polskie Towarzystwo Historyczne – Zarząd Główny”, „Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w...”, „Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło w...”
2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę organizacyjną ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II
Cele i środki działania


§ 6

Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.§ 7Dla realizacji celów określonych w § 6 Towarzystwo:
1) dążąc do poznania prawdy historycznej pobudza i organizuje badania nad przeszłością, zwłaszcza regionalną;
2) troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka;
3) wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności historyków;
4) organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe oraz co pięć lat powszechne zjazdy historyków polskich;
5) urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce historycznej, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji nauk i zagadnień historycznych;
6) tworzy sekcje i komisje, zakłada zbiory, pracownie oraz stacje naukowe o zadaniach wchodzących w zakres celów Towarzystwa;
7) wydaje czasopisma poświęcone naukom historycznym oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii;
8) współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;
9) współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji wspartej przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
3. Członków zwyczajnych - cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.
4. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Towarzystwa z tym ograniczeniem, że nie ma biernego prawa wyboru do władz.

 

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
2) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;
3) korzystania ze zbiorów Towarzystwa;
4) otrzymywania czasopism i innych własnych wydawnictw Towarzystwa na ustalonych warunkach;
5) korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa w swojej działalności statutowej.

 

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa;
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
3) regularne opłacanie składki członkowskiej.

 

§ 12

1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału;
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok - pomimo pisemnego upomnienia;
3) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, w szczególności za działanie na szkodę Towarzystwa.
2. Zarząd Oddziału może zawiesić na rok członkostwo zwyczajne osoby, która działa na szkodę Towarzystwa pomimo pisemnego upomnienia.3. Od uchwały Zarządu Oddziału wymienionej w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.

 

§ 13

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, lecz nie są obowiązani do płacenia składki członkowskiej oraz mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.3. Uchwały w sprawie członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 14

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby (w tym cudzoziemiec), która zadeklaruje dla Towarzystwa pomoc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.
2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników.

 

§ 15

1. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
2. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa - zgodnie z dobrowolnie przyjętymi zasadami.
3. Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne wystąpienie albo wskutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Główny, w szczególności z powodu nieświadczenia pomocy w zadeklarowanej wysokości.

 

Rozdział IV
Władze naczelne Towarzystwa

 

§ 16

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów;
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
2. Członkostwo w Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim jest rozłączne.
3. Organem doradczym władz naczelnych Towarzystwa jest Rada Wspierająca.
4. Kadencja władz Towarzystwa, w tym Walnego Zgromadzenia Delegatów, trwa trzy lata.
5. Prezes Towarzystwa może pełnić funkcje przez trzy kolejne kadencje.

 

§ 17

1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionej do głosowania.
2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej 1/5 obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§ 18

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

 

§ 19

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym:
1) delegaci oddziałów, wybrani na czas kadencji Walnego Zgromadzenia Delegatów na walnych zebraniach członków oddziałów według klucza - odpowiadającego liczbie członków oddziałów – ustalonego przez Zarząd Główny, przy czym każdy oddział jest reprezentowany co najmniej przez 1 delegata;
2) członkowie honorowi.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Wspierającej, a także osoby zaproszone.

 

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem spraw wymienionych w §§ 13, 54 i 55.2. W ogólnej liczbie osób uprawnionych do głosowania nie uwzględnia się liczby członków honorowych.

 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co 3 lata.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 zarządów oddziałów;
4) na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Towarzystwa.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów powinno być zwołane w przeciągu 60 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

 

§ 22

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów nie później niż 30 dni przed terminem.
2. Zarządy oddziałów oraz członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 10 mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Delegatów najpóźniej na 10 dni przed jego terminem, na ręce sekretarza generalnego.
3. O uzupełnieniu porządku dziennego, przesłanego oddziałom przez Zarząd Główny, decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy członkostwa honorowego, odwołania i wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
3) wybór w głosowaniach tajnych:
a) prezesa Towarzystwa,
b) pozostałych członków Zarządu Głównego,
c) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) członków pierwszej instancji Sądu Koleżeńskiego,e) członków drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego;
4) podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego Towarzystwa;
5) uchwalanie zasad dysponowania majątkiem Towarzystwa;
6) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i stacji naukowych oraz uchwalanie regulaminu wyboru delegatów i regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów;
7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
8) decydowanie o rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

§ 24

1. Zarząd Główny składa się:
1) z prezesa Towarzystwa;
2) z 22-24 członków, w tym co najmniej 13 spoza Warszawy.
2. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:
1) prezes,
2) czterej wiceprezesi, w tym co najmniej dwaj spoza Warszawy,
3) sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz dwaj członkowie Prezydium.
3. Skład Prezydium wymieniony w ust. 2 pkt 2 i 3 jest powoływany przez Zarząd Główny spośród jego członków.

 

§ 25

W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca, a w określonych przez Prezydium Zarządu Głównego posiedzeniach uczestniczą z głosem doradczym także: przewodniczący komisji Zarządu Głównego, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz prezesi oddziałów.

 

§ 26

1. W przypadku zwolnienia stanowiska prezesa jego funkcje przejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany przez Zarząd Główny.
2. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Głównego wymienionych w § 24 ust. 1 pkt 2 jest niższa od 24, Zarząd może dokooptować nowych członków w brakującej liczbie, nie więcej jednak niż 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów;
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
3) powoływanie Prezydium Zarządu Głównego, udzielanie mu wytycznych, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i składanie na nim sprawozdań z działalności Towarzystwa;
5) stawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa;
6) przyjmowanie i zwalnianie członków zwyczajnych - cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowanie członków wspierających, decydowanie o pozbawieniu członkostwa wspierającego;
7) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, nadzorowanie ich działalności oraz zatwierdzanie decyzji o powoływaniu i rozwiązywaniu kół;
8) powoływanie komisji stałych i problemowych przy Zarządzie Głównym, powoływanie zespołów redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa;
9) zakładanie stacji naukowych, powoływanie ich rad naukowych;
10) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie funduszami Zarządu Głównego;
11) uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego oraz regulaminów stacji naukowych, zatwierdzanie regulaminów oddziałów, kół i komisji.

 

§ 28

Uchwalenie przez Zarząd Główny wniosków na Walne Zgromadzenie Delegatów w sprawach nadania członkostwa honorowego, zmiany statutu albo rozwiązania się Towarzystwa wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 statutowej liczby członków Zarządu Głównego, w tym co najmniej sześciu członków Prezydium.

 

§ 29

Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

§ 30

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem Zarządu Głównego zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 31

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem treści § 53, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca bądź inny członek Prezydium upoważniony do tego przez Zarząd Główny.

 

§ 32

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym co najmniej 3 spoza Warszawy; wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, sekretarza oraz ich zastępców.
3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
1) nie są krewnymi lub powinowatymi osób wchodzących w skład Zarządu Głównego ani nie podlegają im z tytułu zatrudnienia;
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. W razie zmniejszenia się liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej Komisja może dokooptować nowych członków spośród delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w brakującej liczbie, nie więcej jednak niż 1/3 członków pochodzących z wyboru.
5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 33

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd Główny;
4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
5) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów;
6) w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów;
7) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych oddziałów.

 

§ 34

1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna działa w składzie co najmniej trzyosobowym.
3. Główna Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach Zarządu Głównego, oddziałów i kół.

 

§ 35

1. Sąd Koleżeński czuwa nad przestrzeganiem norm etyki historyka, a także rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową.
2. Sąd Koleżeński działa w dwóch instancjach:
1) pierwszą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 8 członków orzekających w składzie trzyosobowym,
2) drugą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 8 członków orzekających w składzie trzyosobowym.
3. Każda instancja Sądu Koleżeńskiego wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego pierwszego i drugiego zastępcę.
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 36

1. Rada Wspierająca może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Towarzystwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z władz naczelnych Towarzystwa.
2. W skład Rady Wspierającej wchodzą, jeżeli wyrażą takie życzenie, członkowie wspierający, którzy świadczyli Towarzystwu pomoc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Główny wielokrotność kwoty, o której mowa w § 14 ust. 1.3. Rada Wspierająca działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Rozdział V
Oddziały, koła i stacje naukowe Towarzystw
a

 

§ 37

1. Oddziały Towarzystwa powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny.

2. Oddział powinien liczyć co najmniej 15 członków.3. Z wnioskiem o wpisanie oddziału do odpowiedniego rejestru, aby oddział uzyskał osobowość prawną, występuje Zarząd Główny.4. Oddział Towarzystwa w Warszawie nosi nazwę: "Towarzystwo Miłośników Historii - Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie", zaś oddział Towarzystwa we Wrocławiu nosi nazwę: "Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii - Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego".5. Oddział może mieć indywidualną nazwę, którą nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 38

1. Władzami oddziału są:1) Walne Zebranie Członków Oddziału,2) Zarząd Oddziału,3) Komisja Rewizyjna Oddziału.2. Kadencja władz oddziału trwa trzy lata.

 

§ 39

1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni oddziału, a z głosem doradczym członkowie wspierający.3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału:1) z własnej inicjatywy,2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,3) na żądanie Zarządu Głównego,4) na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków oddziału.6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno być zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Oddziału powiadamia członków nie później niż 7 dni przed terminem.

 

§ 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) wytyczanie ogólnego kierunku działalności oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3) wybór w głosowaniach tajnych:
a) prezesa Oddziału,
b) pozostałych członków Zarządu Oddziału,
c) członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów;
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
6) uchwalanie regulaminu oddziału oraz regulaminów tworzonych w oddziale sekcji, komisji i kół.

 

§ 41

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §§ 17, 20 i 22 ust. 3, 4.

 

§ 42

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi prezes i od 4 do 16 osób, w tym jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i ewentualnie ich zastępcy.
2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym: przewodniczący lub sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału, redaktorzy wydawanych przez oddział publikacji oraz przewodniczący sekcji, komisji i kół powołanych przez oddział.

 

§ 43

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem, wytycznymi Zarządu Głównego oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału;
2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz;
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdania z działalności oddziału;
4) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie z listy członków;
5) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji oraz kół, nadzorowanie ich działalności;
6) zarządzanie majątkiem Towarzystwa znajdującym się w dyspozycji oddziału;
7) tworzenie, za uprzednią zgodą Zarządu Głównego, zbiorów i pracowni naukowych oraz organizowanie regionalnych wydawnictw historycznych;
8) podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
2. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu okresowe sprawozdania z merytorycznej i finansowej działalności oddziału.
3. Do reprezentowania oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 31 i 53.

 

§ 44

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku, a w razie powołania Prezydium co najmniej dwa razy w roku.

 

§ 45

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 7 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

§ 46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej;
2) kontrolowanie opłacania składek;
3) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
5) w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 47

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub sekretarz ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w składzie co najmniej trzyosobowym.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach oddziału i w należących do niego kołach.

 

§ 48

1. Zarząd Oddziału może powoływać koła, które są wydzielonymi terytorialnie częściami oddziału.
2. Uchwały o powołaniu i rozwiązaniu kół podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
3. Koła działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

§ 49

1. Stacje naukowe Towarzystwa są placówkami badawczymi powoływanymi przez Zarząd Główny.
2. Zakres działalności stacji i ich organizację, zasady planowania i oceny prowadzonych w nich prac oraz kompetencje rad naukowych stacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
3. Stacja naukowa współpracuje z oddziałem, na terenie którego działa.

 

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

 

§ 50

Majątek Towarzystwa powstaje z:
1) wpływów ze składek członkowskich,
2) dotacji i darowizn,
3) dochodów z majątku Towarzystwa,
4) dochodów z wydawnictw i innych przedsięwzięć Towarzystwa przewidzianych w § 7,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 51

Działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych mogą prowadzić: Zarząd Główny i w granicach posiadanych uprawnień zarządy oddziałów.

 

§ 52

Całość dochodów Towarzystwa jest przeznaczana na działalność statutową.

 

§ 53

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub jego zastępcy.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oddziałów.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

§ 54

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 55

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.

Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Pth-poznan
Pth-poznan

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Przydatne informacje

Najbliższy wykład odbędzie się:

21 maja 2024 roku – w sali 1.44 Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, o godz. 16.00.

 prof. David MYERS (Fordham University, Nowy Jork), Mothers, Murders, and Midwives: Infanticide, Torture, and Medicine in Early Modern Germany. 

© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com