© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Najbliższy wykład odbędzie się:

9 kwietnia 2021 r. (piątek) – Google Meet – https://meet.google.com/zox-nrjq-jdi godz. 17.00 – wykład Uwikłani w (c.k.) przeszłość

prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Wydział Historii UAM)

Przydatne informacje

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
tel. +48 605-889-011

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Pth-poznan
Pth-poznan
Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu

Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronione w Instytucie Historii UAM w roku akademickim

 

Nagroda została utworzona w 2004 roku z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Historii UAM, które corocznie współfundują nagrodę pieniężną dla autora najlepszej pracy magisterskiej. Od roku akademickiego 2012/2013, po zmianie regulaminu nagroda będzie również przyznawana w kategorii prac licencjackich.

Autorzy prac, które zajmą II i III lokatę mogą uzyskać wyróżnienie w postaci dyplomu oraz nagrody książkowej. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnień podejmuje Kapituła Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego na podstawie formularzy recenzyjnych sporządzanych dla każdej pracy. W skład Kapituły wchodzą samodzielni pracownicy nauki z poznańskiego środowiska naukowego, powołani przez Radę Instytutu Historii UAM oraz Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, a pracom Kapituły przewodniczą z urzędu Dyrektor Instytutu Historii UAM oraz Prezes Oddziału Poznańskiego PTH. Członkami w poprzednich składach Kapituły byli: prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. dr hab. Waldemar Łazuga, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski, prof. UAM dr hab. Bohdan Lapis. Sekretarzem Kapituły w latach 2004-2012 r. był dr Michał Zwierzykowski.

Aktualny skład Kapituły Nagrody im. K. Tymienieckiego:

Współprzewodniczący:

prof. dr hab. Józef Dobosz – Dyrektor Instytutu Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza– Prezes Oddziału Poznańskiego PTH

Przedstawiciele Rady Instytutu Historii UAM:

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

prof. UAMdr hab. Przemysław Matusik

Przedstawiciele PTH:

prof. UAM dr hab. Z. Górczak

prof. UAM dr hab. D. Konieczka-Śliwińska

Sekretarz:

dr Bernadetta Manyś

 

Najlepsze i wyróżnione prace magisterskie mają szansę na publikację w wydawnictwach Instytutu Historii UAM. Dotychczas ukazały się dwa tomy z pracami konkursowymi: „Scripta Minora”, t. IV, Poznań 2006 (prace Jakuba Kujawińskiego, Wojciecha Marchwickiego i Jarosława Bukowskiego), „Scripta Minora”, t. V, Poznań 2008 (prace Juliusza Rogowskiego, Agnieszki Samsel i Hanny Krzyżostaniak), „Scripta Minora”, t. VI, Poznań 2010 (prace Wojciecha Nowackiego, Jakuba Kozłowskiego, Michała Nowickiego i Wojciecha Sajkowskiego); od kolejnego numeru każdy tom „Scripta Minora” zawiera jedną, wydaną osobno, nagrodzoną pracę magisterską: t. VII, Poznań 2012 (praca Małgorzaty Chmielarz), t. VIII, Poznań 2012 (praca Adama Jaroszyńskiego).

Zgodnie z regulaminem promotor może zgłosić w każdym roku akademickim jedną kandydaturę pracy magisterskiej i jedną licencjackiej do Konkursu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz krótką opinię o pracy (maksymalnie 1 strona wydruku komputerowego) należy składać w Sekretariacie Instytutu Historii UAM do końca sierpnia każdego roku. Kapituła poinformuje o przyznaniu Nagrody do końca roku, w którym zgłoszono kandydatury, a wręczenie odbywa się na najbliższej Radzie Instytutu.

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY

Laureaci poprzednich edycji Konkursu:

- w roku akademickim 2004/2005:

nagroda – mgr Jakub Kujawiński za pracę Strategia budowania tożsamości zbiorowych wśród Longobardów z Italii południowej (VIII-XI w.), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Strzelczyka;

wyróżnienie – mgr Wojciech Marchwicki za pracę Pojęcie wolności w opinii szlachty Rzeczypospolitej XVII wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego;

wyróżnienie – mgr Jarosław Bukowski za pracę Magnateria Rzeczypospolitej wobec Dymitriad i wojen interwencyjnych z Rosją (do 1916 r.), napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Mariana Drozdowskiego.

- w roku akademickim 2005/2006:

nagroda – mgr Juliusz Rogowski za pracę Sylwetka religijna Auzoniusza. Dwa światy późnoantycznego intelektualisty, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego;

wyróżnienie – mgr Agnieszka Samsel za pracę Dyplomacja i ceremoniał wokół małżeństwa Ludwika XV z Marią Leszczyńską. Próba interpretacji, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

wyróżnienie – mgr Hanna Krzyżostaniak za pracę Błogosławiona Jolenta – życie i dzieje kultu, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Józefa Dobosza;

- w roku akademickim 2006/2007:

nagroda – mgr Stanisław Borowiak za pracę Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle polsko-niemieckiej walki o ziemię w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Molika;

wyróżnienie – mgr Michał Nowicki za pracę Polityka gospodarcza synów Władysława Odonica, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Józefa Dobosza.

- w roku akademickim 2007/2008:

nagroda – mgr Wojciech Nowacki za pracę Śląsk w polityce Jagiellonów do 1471 r., napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jarosława Nikodema;

wyróżnienie – mgr Jakub Kozłowski za pracę Droga Konstantyna Wielkiego do władzy (306-324), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza;

wyróżnienie – mgr Wojciech Sajkowski za pracę La réception de l’idée de l’honnêtte homme dans le programme du Collegium Nobilium à Varsovie aux temps d’Auguste III de Saxè, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

- w roku akademickim 2008/2009:

nagroda – mgr Małgorzata Chmielarz za pracę Cudowne uzdrowienia w „Historii Kościoła” Sozomenosa, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego;

wyróżnienie – mgr Roch Lissowski za pracę Pyrrus a Tarent i miasta greckie w południowej Italii (282-272 pne.), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza;

wyróżnienie – mgr Natalia Pawlak za pracę Lewica prawicy czy prawica lewicy? Historia poznańskiej Unii Wolności w świetle prasy i dokumentów, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi.

- w roku akademickim 2009/2010:

nagroda – mgr Adam Jaroszyński za pracę Środki transportu, obszar gospodarczy i siła nabywcza obywateli w taryfie cen maksymalnych Dioklecjana, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego.

wyróżnienie – mgr Monika Owsianna za pracę „Carmen saeculare” Horacego a program ideowy Oktawiana Augusta napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza.

wyróżnienie – mgr Paweł Skrzypalik za pracę Kooperatyzm w doktrynie społecznej Charles’a Gide’a (1847-1932) napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi.

- w roku akademickim 2010/2011:

nagroda – mgr Jakub Bajer za pracę „L’ambassade polonaisse” de la rue Saint-Honoré à Paris. Le roi Stanislas-Auguste et Madame Geoffrin dans les années 1764-1766, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

wyróżnienie – mgr Paulina Burkiciak za pracę Żołnierze Armii Krajowej w łagrach Workuty w latach 1944-1956, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jakuba Wojtkowiaka.

wyróżnienie – mgr Tomasz Sochański za pracę Projekty reform edukacyjnych doby Rewolucji francuskiej 1789-1795, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Schramma.

- w roku akademickim 2011/2012:

nagroda – mgr Filip Taterka za pracę Stosunek Thotmesa III do koregnecji z Hatszepsut w okresie samodzielnego panowania napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Zawadzkiego.

wyróżnienie – mgr Paulina Grobelna za pracę „Mésier du roi” Ludwika XIV na tle teorii o ograniczonym aboslutyzmie monarchy, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

wyróżnienie – mgr Marcin Jurek za pracę „Ogień nie zgasł”. Legenda Józefa Kurasia „Ognia”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Jankowiaka.

- w roku akademickim 2012/2013:

I nagroda za najlepszą pracę licencjacką: Grzegorz Glabisz, Sprawa aukcji wojska na sejmiku przedsejmowym województw poznańskiego i kaliskiego 24 sierpnia 1744 r., napisana pod kierunkiem dr hab. M. Zwierzykowskiego;

wyróżnienie za pracę licencjacką: Patryk Rzepecki, Historia w edukacji domowej, napisana pod kierunkiem dr hab. I. Skórzyńskiej;

I nagroda za najlepszą pracę magisterską: mgr Damian Zieliński, Paul Emil von Lettov-Vorbeck - biografia, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. T. Schramma;

wyróżnienie za pracę magisterską: mgr Maciej Tomczyk, Strażnik sacerdotium. Zbigniew Oleśnicki w RocznikacH Jana Długosza, praca napisana pod kierunkiem prof UAM dr hab. Jarosława Nikodema.

- w roku akademickim 2013/2014:

I nagroda za najlepszą pracę licencjacką – Jakub Gdula, Struktura społeczna i gospodarcza starostwa kolskiego w XVII wieku w świetle lustracji królewszczyzn, napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego.

I nagroda za najlepszą pracę magisterską – Marta Machowska, Konstanty Kościński (1858-1914). Żywot polskiego inteligenta w zaborze pruskim, napisana pod kierunkiem dr hab. Przemysława Matusika.

wyróżnienie za pracę magisterską – Tomasz Kościański, Udział województw poznańskiego i kaliskiego w kampanii sejmowej 1746 roku (484 pkt.), napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowskiego.

wyróżnienie za pracę magisterską – Małgorzata Kubiak, Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943-1945, napisana pod kierunkie dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.

- w roku akademickim 2014/2015

I nagroda za najlepszą pracę licencjacką – Julia Olejniczak, Kwerenda genealogiczna w wielkopolskich archiwach XXI wieku - analiza i ocena zjawiska, napisaną pod kierunkiem dr Magdalena Bieniaś-Szkopek.

I nagroda za najlepszą pracę magisterską – mgr Grzegorz Glabisz, Sejmik województw poznańskiego i kaliskiego w okresie przedostatniego bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733-1736, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego.

Wyróżnienie za pracę magisterską – mgr Daniel Zioła, Podbój Brytanii za cesarza Klaudiusza (43-54 r. n. e.), napisaną pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Królczyka.

Wyróżnienie za pracę magisterską – mgr Małgorzata Kruczek, Uroczystości milenijne 1966 roku w Poznaniu w świetle prasy i wspomnień uczestników wydarzeń, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska.

- w roku akademickim 2015/2016:

I nagroda za najlepszą pracę licencjacką: Michał Bartoszak, Gniezno w świetle lustracji starostwa gnieźnieńskiego z 1765 r., napisana pod kierunkiem dr hab. Michała Zwierzykowskiego, prof. UAM;

wyróżnienie za pracę licencjacką: Paulina Chrząszcz, Typariusze Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w zbiorach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, napisana pod kierunkiem dr hab. Pawła Stróżyka;

wyróżnienie za pracę licencjacką: Barbara Szeląg, Ku współczesnym czy potomnym? Analiza „Res Gestae Divi Augusti“, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.

I nagroda za najlepszą pracę magisterską: mgr Jakub Gdula, Lustracja i inwentarz starostwa kolskiego z 1765 r., napisana pod kierunkiem dr hab. Michała Zwierzykowskiego, prof. UAM;

wyróżnienie za pracę magisterską: mgr Juliusz Stefan Dworacki, Od sierpnia do sierpnia. Niepodległość Litwy w kontekście polityki zagranicznej Związku Radzieckiego w latach 1939-1940, napisana pod kierunkiem dr hab. Jakuba Wojtkowiaka, prof. UAM;

wyróżnienie za pracę magisterską: mgr Piotr Ewertowski, Stosunek Towarzystwa Jezusowego do zmian dynastycznych w Chinach w XVII w., napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.